Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op de huidige algemene voorwaarden, zijn de opdrachten toevertrouwd aan AD-VIZIE bvba (met commerciële naam C BOX Communications) onderworpen aan de hier beschreven algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden.
 2. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, netto en zonder korting, Alle betalingen geschieden in Euro tenzij een andere munt voorzien is in de overeenkomst.
 3. Onze prestaties ivm communicatieadvies, marketingadvies, strategisch advies, intellectuele creaties, begeleiding, ontwerp, copywriting, SEO of zoektermenoptimalisaties in Google, e.d. worden geleverd op basis van een middelenverbintenis tussen AD-VIZIE bvba en zijn opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deontologie en wettelijkheid van de aanbiedingen gedaan in promoties, advertenties of gelijk welke andere manier van adverteren of reclamevoering. AD-VIZIE bvba zal elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen.
 5. De naamsvermelding »C Box Communications » en / of het websiteadres op ontwerpen, definitieve modellen en websites kan niet verplaatst of weggenomen worden door de opdrachtgever zonder de toestemming van AD-VIZIE bvba (met commerciële naam C BOX Communications). Bovendien verleent de opdrachtgever aan C Box het recht om de naam van de klant, het logo en het gerealiseerde project te vermelden op de website van C Box als referentie. In geval van machinale reproductie , of drukwerk, ontvangt C Box minstens 10 (tien) goede exemplaren.
 6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat hij voor de illustraties, foto’s, modellen, teksten, muziek, en dergelijke die AD-VIZIE bvba worden toevertrouwd voor verdere verwerking in een ontwerp, advertentie, brochure, film of gelijk welk ander medium beschikt over het volledige auteursrecht of zich dien aangaande in orde stelt met alle wettelijke bepalingen ivm auteursrechten. AD-VIZIE bvba zal elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen. Ook in geval wanneer AD-Vizie bvba (C Box Communications) aan de opdrachtgever zelf voorstellen doet ivm met de keuze en gebruik van fotomateriaal, muziek, in ontwerpen, publicaties in print of online, is het de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de nodige stappen te zetten op het gebied van copyrights, intellectuele eigendom en auteursrechten.
 7. Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verplichting op ten laste van de opdrachtgever om een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand op het nog verschuldigde bedrag te betalen. De door de opdrachtgever verschuldigde rente zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaandelijke ingebrekestelling daartoe.
 8. Facturen zijn steeds betaalbaar te Torhout op vervaldag. Elke onbetaalde factuur op vervaldag brengt een jaarlijkse intrest op van 12%. De interesten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven wordt bij (gedeeltelijke) niet-betaling van de schuld opvervaldag zonder gegronde reden het verschuldigde saldo, na een tevergeefse ingebrekestelling, verhoogd met 10% met een minimum van 50 € en een maximum van 1860 € , zelfs wanneer termijnen van respijt toegekend worden. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
 9. Wanneer de opdrachtgever op ernstige wijze tekort komt aan zijn verplichtingen, kan AD-VIZIE bvba de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door enkele betekening van een aangetekende brief of per faxbericht, door AD-VIZIE bvba aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 75% van de prijs, exclusief BTW, onverminderd het recht van AD-VIZIE bvba om haar meerdere schade te bewijzen. Bovendien behoudt AD-VIZIE bvba zich het recht voor nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen mits zij de opdrachtgever daarvan aangetekend op de hoogte brengt.
 10. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkhed en het risico over de afgeleverde goederen op de opdrachtgever overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van AD-VIZIE bvba zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig heeft uigevoerd, onder andere de factuurprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsinteresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het is aan de opdrachtgever verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de factuurprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de opdrachtgever zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen
 11. Betwistingen tussen de opdrachtgever en AD-VIZIE bvba , van welke aard ook, geven aan de de opdrachtgever niet het recht de betaling van erelonen te schorsen.
 12. Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken en de Vrederechter van het arrondissement of het kanton waar AD-VIZIE bvba zijn werkzaamheid uitoefent, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
 13. Toekenning van subsidies. C Box C ( Ad-Vizie BVBA) kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld mocht de Vlaamse overheid, om welke reden dan ook, het subsidiedossier van de klant niet goedkeuren. Het niet toekennen van de subsidies door de Vlaamse Overheid of het verminderen of verlagen van het aanvankelijk aangevraagde subsidiebedrag ontslaat de klant in geen geval van zijn contractuele verplichtingen tgo C Box Communications en integrale betaling van de in de bestelbon vastgelegde totaalprijs van het project. Indien de klant subsidies heeft verkregen op basis van onjuiste of niet waarheidsgetrouwe informatie dan kan Ad-Vizie BVBA daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Terugvorderingen door de Overheid van onrechtmatig verworven subsidiebedragen vallen ten laste van de klant. Noch kan het niet bekomen van een subsidie de rechtsgeldigheiden/of uitvoering van dit contract in de weg staan.
 14. Intellectuele Eigendomsrechten. Ad-Vizie (C Box Communications) blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud ontwikkeld door Ad-Vizie (C Box Communications). De rechten van de Klant op de software en op de technische documentatie bestaan uit een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, zonder recht van sublicentie. Op de grafische ontwikkelingen en de tekstuele inhoud bekomt de Klant een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ad-Vizie (C Box Communications). Door het aanbrengen van enige wijziging ontslaat de Klant Ad-Vizie (C Box Communications) impliciet van elke verdere verantwoordelijkheid voor de goede werking, het onderhoud of de eventuele correctie van deze software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud.
 15. Vertrouwelijkheid. Zowel tijdens de duur van de opdracht of project als nadat deze een einde genomen zal hebben verbindt Ad-Vizie (C Box Communications). zich ertoe de meest strikte discretie te bewaren ten aanzien van elke derde met betrekking tot feiten waarvan zij kennis zou genomen hebben bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht.
 16. Eigendom. De Opdrachtgever zal de nodige zakelijke middelen (methodes, materiaal, zakelijk advies, informatie, toegang tot webservers van de klant,...) ter beschikking stellen van Ad-Vizie (C Box Communications). ten einde C Box in de mogelijkheid te stellen haar diensten naar de normen en criteria van de opdrachtgever te kunnen verlenen. Alle documenten, nota’s, aanbevelingen en materiaal, in het kader van onderhavige opdracht door de opdrachtgever ter beschikking gesteld behoren toe aan de opdrachtgever die er ten alle tijde exclusief en persoonlijk eigenaar van is.
 17. Contractbreuk – Verbreken van overeenkomst. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de bestelbon de opdracht éénzijdig verbreekt, of de samenwerking wenst stop te zetten, dient de opdrachtgever 75% van de nog te factureren bedragen vermeld in de bestelbon integraal te betalen als schadeloosstelling.
 18. a) Jaarlijkse verlenging Full Service SEO abonnement. Het Full Service SEO abonnement opgenomen in de door de klant ondertekende bestelbon wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar te starten vanaf de datum van ondertekening. Nadien wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd op contractdatum voor een duur van een jaar, tenzij in geval van opzegging per aangetekend schrijven drie maanden voor de vervaldag (datum overeenkomst)
  b) De verlenging van de webhosting en domeinnamen gebeurt telkens voor een periode van 12 maanden. Indien de klant zijn webhosting en domeinnaam wenst te beëindigen dient hij dat te doen 4 maanden voor vervaldatum vermeld op de factuur mits een aangetekend schrijven. Na deze datum zal het volledige factuurbedrag verschuldigd zijn.
 19. De inhoud van het Full Service Abonnement kan- eigen aan de aard van het Internet en constante ontwikkelingen- evolueren. Daarom kan de meest recente omschrijving van de inhoud van het abonnement via eenvoudige aanvraag verkregen worden.
 20. In de afgesproken prijs vermeld in de door de klant ondertekende bestelbon zijn volgende zaken niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kunnen worden aangeboden , indien nodig, nŕ aparte offerte die eerst door klant wordt goedgekeurd alvorens tot uitvoering over te gaan: vertalingen, fotografie nieuwe producten, retouches van visuals of logo’s in photoshop, ontwikkelen van grafieken of pictogrammen, handmatig overtikken van teksten, extra taggen van foto’s en documenten; copywriting van totaal nieuwe teksten, of nieuwsberichten, het opladen van de database met specificaties per product, productfiches en foto’s, koppelingen (XML, VPN, ...) naar externe databases, opladen van embedded video’s of filmpjes. Zijn eveneens niet inbegrepen in de prijzen vermeld in de bestelbon en worden aan de klant in extra gefactureerd: portkosten, koerierkosten, hotel- en overnachtingskosten, catering en restaurantkosten voor de deelnemers aan de workshops, verplaatsingskosten per auto, trein of vliegtuig, het extra afdrukken van Merk DNA Presentatiedossiers. Evenmin inbegrepen tenzij anders vermeld: webhosting, huur domeinnamen.
 21. Algemene bepaling. Door het aanvaarden van onderhavige verkoop-en leveringsvoorwaarden verzaakt de opdrachtgever uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn.
verkoopsvoorwaarden | disclaimer | copyright c box © 2019